Inv. 5542 Stoppa (Maddaloni prov. Caserta, 6.6.1952)

Inv. 5542 Stoppa (Maddaloni prov. Caserta, 6.6.1952)