Inv. 5880 Golden Buckeye Navel (Nocera Inf. prov. SA. Gennaio 1954)

Inv. 5880 Golden Buckeye Navel (Nocera Inf. prov. SA. Gennaio 1954)